Όροι & Προϋποθέσεις

Όλες οι αποστολές δεμάτων ελέγχονται με τεχνικά μέσα ( Scanner X Ray ) υπέρυθρης ακτινοβολίας για την τήρηση της ασφαλούς μεταφοράς τους, βάσει των διεθνών κανονισμών. Σε περίπτωση που βρεθεί απαγορευμένο αντικείμενο είμαστε υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουμε τις αρμόδιες αρχές καθώς ο μόνος υπεύθυνος και υπόλογος της πράξης αυτής είναι ο αποστολέας του δέματος.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΤΣΙΓΑΡΑ

ΑΛΚΟΟΛ

ΤΣΙΠΟΥΡΟ

ΟΥΖΟ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΧΡΗΜΑΤΑ

ΕΥΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υποχρεωτικά θα πρέπει να δηλώνεται περιεχόμενο και να αναγράφεται στο παραστατικο μεραφοράς με την υπογραφή του αποστολέα. Απώλιες, καταστροφές που φέρει ευθύνη ο μεταφορέας αποζημιώνονται σύμφωνα με την διακρατική σύμβαση CMR. Αντικαταβολές μόνο με την έγκριση των κεντρικών γραφείων Ντύσσελντορφ/ Θεσσανικής / Σερρών.

ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ​

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.
  • ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣΤΕ  ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΑΚΕΤΑ.
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ).
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ.
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΕΝΩΝ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΠΧ. ΡΟΥΧΑ,ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ/ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ.
  • ∆ΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ 4 ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥΣ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ 2€ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ.
  • ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΟΠΟΥ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ.
  • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ.
  • ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE GAMPOSIDOU.

Για την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της TRANSHELLASREISEN-EXPRESSLINE , ο Αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Ο οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος -εκπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της TRANSHELLASREISEN-EXPRESSLINE, ο Αποστολέας ή Παραλήπτης- δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις:

1) Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) της «TRANSHELLASREISEN-EXPRESSLINE » είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο Αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την «TRANSHELLASREISEN-EXPRESSLINE» για λογαριασμό του. Ο Αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών. Επίσης, δηλώνει ότι με το παρόν αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους μεταφοράς της «TRANSHELLASREISEN-EXPRESSLINE » τόσο για τον εαυτό του όσο και υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του εντολέα, κυρίου ή κατόχου, των υπό μεταφορά αγαθών.

2) Ο Αποστολέας εγγυάται ότι το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο: α) δεν εμπίπτει στα μη αποδεκτά από τη «TRANSHELLASREISEN-EXPRESSLINE » Ταχυδρομικά Αντικέιμενα, β) φέρει σωστά τα
απαιτούμενα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, γ) έχει συσκευασθεί κατάλληλα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση.
Πρόσθετα έξοδα που τυχόν προκύψουν κατά τη διεκπεραίωση,(πχ επιστροφή ή αποθήκευση) της Αποστολής θα καταβληθούν από τον Αποστολέα/Εντολέα.

3) Η «TRANSHELLASREISEN-EXPRESSLINE» δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται, να προβεί σε έλεγχο του περιεχομένου της αποστολής την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει. Επιπλέον έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή του αντικειμένου, εφόσον ο Αποστολέας αρνηθεί τον έλεγχο αυτού.
Η «TRANSHELLASREISEN-EXPRESSLINE» έχει το δικαίωμα να διακόψει τη διεκπεραίωση κάποιου αντικειμένου όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό εμπίπτει στα μη αποδεκτά από τη «TRANSHELLASREISEN-EXPRESSLINE» Ταχυδρομικά Αντικείμενα ή όταν ο Αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή ή λανθασμένα για τη διεκπεραίωση στοιχεία ή τέλος αν δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

4) Η «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την παράδοση κάθε είδους το οποίο μεταφέρει, προκειμένου να εξασφαλίσει οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από την εν λόγω μεταφορά ή προγενέστερες (ναύλοι-δασμοί-φορτωτικές κλπ), μέχρι να εξοφληθεί πλήρως.

5) Η «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αποστολών με χρέωση της αμοιβής της στον παραλήπτη. Σε περίπτωση μη καταβολής της παραπάνω αμοιβής για
οποιονδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE» αναλαμβάνει ο Αποστολέας.

6) Η «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» διεκπεραιώνει κάθε είδους αποστολή (πχ. αγορά, αντικαταβολή κλπ) και με μη έγγραφη εντολή (πχ. ηλεκτρονική, τηλεφωνική). Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφομένου ως αποστολέα στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.

7) Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του αποστελλομένου αντικειμένου, εγγράφου ή δέματος, η ευθύνη της «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» περιορίζεται στο μικρότερο των παρακάτω οριζόμενων ποσών: 7.1) Μέχρι του ποσού των 50 Ευρώ για έγγραφα και μέχρι του ποσού των 100 Ευρώ για δέματα (αποστολές εσωτερικού). 7.2) Μέχρι το εκάστοτε αντίστοιχο σε Ευρώ ποσό των 100 δολαρίων ΗΠΑ για αποστολές εξωτερικού. 7.3) Στο πραγματικό κόστος κτήσης εγγράφων ή αντικειμένων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο και με ανώτατο όριο τα ως άνω οριζόμενα ποσά. Ως πραγματικό κόστος κτήσης νοείται: για τα έγγραφα το κόστος αντικατάστασης ή αναπαραγωγής αυτών και για τα αντικείμενα το κόστος αγοράς, επισκευής ή αντικατάστασης αυτών (λαμβάνοντας υπ?όψη την κατάσταση στην οποία ήταν κατά την παραλαβή), όπως αποδεικνύεται από σχετικά προσκομιζόμενα παραστατικά. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις αποστολών με δηλωμένη αξία χωρίς όμως να έχουν ασφαλιστεί στη «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,». Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα οριζόμενα από την Υπουργική Απόφαση 29030/816/2.6.2000 (ΦΕΚ 683/Β).

Η «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» συμβάλλεται με τον Εντολέα/Αποστολέα επί τη βάσει του αυστηρού περιορισμού της ευθύνης της μόνο για άμεση ζημία και για τα όρια που περιγράφονται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θετικής ή αποθετικής ζημίας, διαφυγόντων κερδών, απώλεια εισοδήματος κ.λ.π) από οποιοδήποτε λόγο και αν επέλθουν, ακόμα και στην περίπτωση που ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE», πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του Εντολέα/Αποστολέα ή τρίτων περιορίζονται σε μια μόνο αξίωση ανά αποστολή, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημία σε σχέση με την αποστολή.Η «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,», σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο των εκάστοτε αποστολών. Ο Εντολέας/Αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η αξία του περιεχομένου – στην περίπτωση που δεν προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση του μέσω της «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα – είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια στο άρθρο 7.1 & 7.2 και είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τυχόν υπερβάσεις των παραπάνω ορίων, σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής.

8) Ο Εντολέας/Αποστολέας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών του, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE», επιβαρυνόμενος με το ανάλογο κόστος ασφάλισης που ανέρχεται σε 0.6% επί της ασφαλιζόμενης αξίας (αποστολές εσωτερικού) και 1% επί της ασφαλιζόμενης αξίας (αποστολές εξωτερικού). Η ασφαλιζόμενη αξία πρέπει να δηλώνεται στο
προκαθορισμένο πεδίο ασφάλισης του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ και να δύναται να επιβεβαιωθεί από σχετικά νόμιμα παραστατικά. Για αποστολές αξίας άνω των 3.000 Ευρώ η διακίνηση και η ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν επικοινωνίας και ειδικής συμφωνίας (γραπτής μέσω
FAX) με την εταιρεία. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Εντολέας/Αποστολέας προβεί στην ασφάλιση των μεταφερόμενων με την «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» αντικειμένων σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία της δικής του επιλογής (πέραν δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει η «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» με την παρούσα σύμβαση), η ευθύνη της «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» – συνολικά έναντι του Εντολέα/Αποστολέα και επομένως και της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και οιουδήποτε άλλου τρίτου – δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά έχουν συμφωνηθεί και περιγράφονται ανωτέρω (αρθρο 7, 7.1 και 7.2). Στην περίπτωση αυτή, ο Εντολέας/Αποστολέας ή τρίτος δηλώνει και εγγυάται στην «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» ότι στην ασφάλιση έχει συμπεριληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του μεταφορέα, είναι δε υπεύθυνος έναντι της «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη. Αυτόδηλο τυγχάνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από την «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου.

9) Η «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να παραδώσει κάθε αποστολή σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα παράδοσης, όπως αυτά αναφέρονται στην
επίσημη διαδικτυακή σελίδα της εταιρείας
www.transhellas-reisen.de. Τυχόν εσφαλμένη αντίληψη του Εντολέα/Αποστολέα ή αυτόβουλη αναγραφή-επισήμανση επί του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ ή της αποστολής, σχετικά με τους χρόνους παράδοσης, δεν ισχύει και δε δημιουργεί δέσμευση για την εταιρεία. Σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης μιας αποστολής με προφανή και αποδεδειγμένη υπαιτιότητά της, η «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται, πέραν των ορίων που ορίζονται στην ΥΑ 29030/816/2000 (ΦΕΚ 683/B/2000).
Συγκεκριμένα, η αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου δε δύναται να υπερβαίνει την αποζημίωση που καταβάλλεται για απώλεια μη ασφαλισμένων αποστολών, όπως αυτή ορίζεται στο αρθρο 7, 7.1 και 7.2. Τα οριζόμενα ανώτατα ποσά αποζημίωσης είναι αποδεκτά από τον Εντολέα/Αποστολέα, ο οποίος παραιτείται από κάθε άλλη πιθανή αξίωσή του για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εισοδήματος κ.λ.π, από οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθουν. Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και αν η πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας τέθηκε υπόψη της «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Σε καμία όμως περίπτωση, η «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση, οφειλόμενα σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτες αιτίες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: α) Έκτακτα γεγονότα κείμενα πέρα των ανθρώπινων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, εγκληματικές ενέργειες κ.λ.π.). β) Πράξεις και παραλείψεις ή λανθασμένες οδηγίες του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή. γ) Η
φύση της αποστολής στην οποία μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή πχ ευπαθή τρόφιμα, μαγνητικά μέσα κοκ. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» για τις μεταφερόμενες αποστολές παύει να ισχύει με την παράδοση της αποστολής στον Παραλήπτη. Η υπογραφή του Παραλήπτη, με την αναγραφή των στοιχείων παράδοσης πάνω στο αντίγραφο του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ, χωρίς την έγγραφη επισήμανση οποιασδήποτε Επιφύλαξης, αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη του ορθού της παράδοσης.

10) Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE» ή στον πλησιέστερο πράκτορα ή αντιπρόσωπο της, σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,». Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της παραπάνω χρονικής προθεσμίας.

11) Η «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE» δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων: Χρήματα – Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες – Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας – Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή – Ωρολόγια Χρυσά – Κοσμήματα – Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα – Αρχαιότητες – Έργα Τέχνης – Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ Αλληλογραφία/Φίλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) – Αλλοιώσιμα Τρόφιμα – Φυτά – Ναρκωτικά – Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά – Βιολογικό Υλικό – Μολυσματικές, Διαβρωτικές & Δηλητηριώδεις Ουσίες – Είδη ή μέρη Οπλισμού – Ζώα – Πορνογραφικό Υλικό και Γενικά Είδη των οποίων η
μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ,
ICAO) ή/και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας. Η «TRANSHELLAS REISEN-EXPRESS LINE»,» δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.

12) Κάθε ταχυδρομικό αντικειμένο ζυγίζεται/ογκομετρείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και επ΄αυτού του βάρους γίνεται η τιμολόγησή του ανεξαρτήτως από την δήλωση βάρους του αποστολέα. Η χρέωση κάθε αποστολής υπολογίζεται με βάση το μεγαλύτερο βάρος μεταξύ του πραγματικού και ογκομετρικού.

13) Όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν, για κάποιο λόγο, να επιδοθεί στον παραλήπτη ή να επιστραφεί στον αποστολέα, τότε παραμένει για έξι (6) μήνες από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσής του, στις αποθήκες της εταιρείας με έξοδα του αποστολέα. Μετά την πάροδο του εξαμήνου το αντικείμενο θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του, κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής από την εταιρεία. Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία μείζονα των 100 ευρώ , οπότε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ..

14) Η διαδικασία επίλυσης διαφορών γίνεται είτε μέσω Φιλικού διακανονισμού: έγγραφη επικοινωνία του χρήστη με την «TRANSHELLASREISEN-EXPRESSLINE» για την επίτευξη επίλυσης της διαφοράς, είτε με τη Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης
Διαφορών: η «
TRANSHELLASREISEN-EXPRESSLINE», κατόπιν σχετικού αιτήματος, συγκροτεί Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.

15) Για κάθε νομική διαφορά, μεταξύ της «TRANSHELLASREISEN-EXPRESSLINE» και του χρηστη, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Düsseldorf.